Circus Balloon Club
Nordens største ballonklub, stiftet 1978


Passagerflyvning

Vi kan ikke flyve med betalende gæster...

Circus Balloon Club (eller Circus Balloon Club's piloter) kan ikke tilbyde passagerflyvning til fremmede mod betaling. Dette er på grund af gældende lovgivning (se uddrag af Lov om Luftfart nedenfor).

Uddrag af Lov om Luftfart

     

§ 75. Til regelmæssig luftfart i erhvervsøjemed over dansk område kræves tilladelse af transport- og energiministeren.

Stk. 2. Til anden erhvervsmæssig luftfart over samme område kræves tilladelse af ministeren, medmindre denne træffer anden bestemmelse.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan der uden tilladelse udføres luftfart mod betaling, såfremt

  1. der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning forbundne omkostninger,
  2. pilot og passagerer har nær tilknytning gennem familie- eller venskabsforhold, og
  3. flyvningen ikke har været annonceret eller tilbudt offentligt.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan flyveklubber, der er organiseret i landsdækkende unioner eller forbund og godkendes af transport- og energiministeren, uden tilladelse udføre luftfart mod betaling, såfremt

  1. flyvningen indgår i sports- eller fritidsflyvningsaktiviteter i klubben,
  2. der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning forbundne omkostninger, og
  3. der alene er tale om flyvninger, der ikke er befordring fra ét sted til et andet.